سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه صاحب الامر (عج) 
محقق 
1374/01/01 
1376/01/01 
علمی تحقیقی 
همکاری 
موسسه دائره المعارف فقه اسلامی  
محقق 
1378/01/02 
ادامه دارد 
علمی تحقیقی 
همکاری 
موسسه دارالحدیث  
محقق 
1377/01/03 
ادامه دارد 
علمی تحقیقی 
همکاری 
انتشارات رسول اکرم صلی الله علیه وآله 
مؤسس 
 
 
علمی فرهنگی 
همکاری 
موسسه دار الحدیث  
مشاور 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه علمیه عترت  
مدرس 
 
 
مقدمات---